სოფო კილასონია
24 საათი 14.09.11

თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის მე­სა­მე ვერ­სია იწყე­ბა

დღე­ვან­დე­ლი სა­ღა­მო ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მათ­თ­ვის, ვინც შე­თან­ხ­მე­ბუ­ლია იმა­ზე, რომ თბი­ლი­სის კულ­ტუ­რულ ცხოვ­რე­ბა­ში ამ ფეს­ტი­ვალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი არა­ფე­რი ხდე­ბა. თუმ­ცა მი­სი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა იგი­ვე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის დე­და­ქა­ლა­ქის მცი­რე მას­შ­ტაბს სცილ­დე­ბა. დი­ახ, ასეა. დაე, გაბ­რაზ­დ­ნენ ისი­ნი, ვინც ამ ბო­ლო დროს ხმა­მაღ­ლა აცხა­დებს, რომ თე­ატ­რი არ უყ­ვართ და ამის შემ­დეგ თე­ატ­რა­ლურ სივ­რ­ცე­ში მომ­ხ­დარ­სა და მომ­ხ­დენს იოლად და ცალ­სა­ხად აფა­სე­ბენ.

თე­ატ­რი არც გარ­დაც­ვ­ლი­ლა და არც აქ­ტუ­ა­ლო­ბა და­უ­კარ­გავს. უბ­რა­ლოდ, ჩვენ გვაკ­ლია კარ­გი თე­ატ­რი, რო­მე­ლიც სტე­რე­ო­ტი­პე­ბით კი არ იჟონ­გ­ლი­ო­რებს, არა­მედ პრო­ცე­სებს გა­ნიც­დის - იც­ვ­ლე­ბა და ამორ­ფუ­ლია. თბი­ლი­სის თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის ორ­წ­ლი­ან­მა გა­მოც­დი­ლე­ბამ მეტ-ნაკ­ლე­ბად მა­ინც დაგ­ვა­ნა­ხა ამ სი­ცოცხ­ლის სხვა­დას­ხ­ვა ას­პექ­ტე­ბი და თუ­კი ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც ბევ­რ­ზე ბევ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი იმარ­თე­ბა, მაგ­რამ ხა­რის­ხ­ზე სა­უ­ბა­რი გვი­ჭირს, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მი­სი ეს თვი­სე­ბა მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია.

ვი­ზი­ა­რებ მათ მწუ­ხა­რე­ბას, ვინც ვერც ბი­ლე­თი შე­ი­ძი­ნა და ვერც აბო­ნე­მენ­ტი. იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ სა­სურ­ველ წარ­მოდ­გე­ნა­ზე ბი­ლე­თის შე­ძე­ნა სხვა­დას­ხ­ვა ბი­უ­ჯე­ტის მქო­ნე მა­ყუ­რე­ბელს შე­ეძ­ლო და, თა­ნაც, თა­და­რი­გის­თ­ვის ფეს­ტი­ვა­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებ­მა დი­დი დროც მოგ­ვ­ცეს. მათ კი, ვინც იმ თე­ატ­რა­ლე­ბის გუნ­დ­შია, თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის ერ­თ­გუ­ლი მა­ყუ­რე­ბე­ლი რომ ჰქვია, უბ­რა­ლოდ მი­ვუ­ლო­ცავ და ყო­ვე­ლი სა­ღა­მოს­თ­ვის პა­ე­მანს და­ვუ­ნიშ­ნავ იქ, სა­დაც შე­უძ­ლე­ბე­ლია არ მო­ვი­დეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც თე­ატ­რი უყ­ვარს.

დღეს სა­ღა­მომ­დე მო­ლო­დინ­სა და ვა­რა­უ­დებს მა­ყუ­რე­ბე­ლი სულ სხვა­გან გა­უ­ზი­ა­რებს ერ­თ­მა­ნეთს. 15 სა­ათ­ზე, შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხე­ლო­ბის თე­ატ­რის დიდ ფო­ი­ე­ში გა­იხ­ს­ნე­ბა გი­ორ­გი ალექ­სი-მეს­ხიშ­ვი­ლის პერ­სო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნა. ექ­ს­პო­ზი­ცია გვთა­ვა­ზობს მხატ­ვ­რის მი­ერ სხვა­დას­ხ­ვა დროს შექ­მ­ნილ ეს­კი­ზებს, კოს­ტი­უ­მებს და იმ ნა­მუ­შევ­რე­ბის ფო­ტო­მა­სა­ლას, რომ­ლე­ბიც საზღ­ვარ­გა­რეთ შე­იქ­მ­ნა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნაკ­ლე­ბად გვქონ­და მა­თი გაც­ნო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რის სივ­რ­ცე­ში კი­დევ ერ­თი ექ­ს­პო­ზი­ცია დაგ­ხ­ვ­დე­ბათ. მცი­რე დარ­ბა­ზის ფო­ი­ე­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იქ­ნე­ბა ორი, ერ­თ­მა­ნე­თის­გან სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი სტი­ლის ინ­ს­ტა­ლა­ცია - "ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლა" და "ბი­დერ­მა­ნი და ცეცხ­ლის­წამ­კი­დე­ბელ­ნი". ორი­ვე ნა­მუ­შე­ვა­რი მხატ­ვარ­მა 2011 წელს პრა­ღის კვად­რი­ნა­ლე­ზე წა­რად­გი­ნა. გა­მო­ფე­ნა თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფეს­ტი­ვა­ლის პროგ­რა­მა­ში შე­დის და ამი­ტო­მაც 8 ოქ­ტომ­ბ­რამ­დე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.

გო­გი ალექ­სი-მეს­ხიშ­ვი­ლის გა­მო­ფე­ნის გახ­ს­ნი­დან რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რი ისევ მი­ი­ღებს პუბ­ლი­კას. წარ­მოდ­გე­ნა, რო­მელ­საც "ჯო­ჯო­ხე­თუ­რი კო­მე­დია - სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლის აღ­სა­რე­ბა" ჰქვია და რომ­ლი­თაც სა­ფეს­ტი­ვა­ლო სა­ღა­მო­ე­ბის სე­რია იწყე­ბა, სწო­რედ ამ თე­ატ­რ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა. ნუ და­იბ­ნე­ვით, საქ­მე ეხე­ბა ჯონ მალ­კო­ვიჩს, იმ ერ­თა­დერთ მსა­ხი­ობს, რო­მე­ლიც თე­ატ­რა­ლურ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტ­ში მო­ნა­წი­ლე­ობს. ეს ის ექ­ს­პე­რი­მენ­ტია, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რად მის­თ­ვის და­იდ­გა და რომ­ლი­თაც და­დის თე­ატ­რა­ლურ ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე სა­გას­ტ­რო­ლოდ.

 

ის ბა­რო­კა­ლუ­რი მუ­სი­კის თან­ხ­ლე­ბით გა­მო­ვა სცე­ნა­ზე. ტრა­დი­ცი­უ­ლად, ბა­რო­კა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თი­სა იქ­ნე­ბა მი­სი ხე­ლოვ­ნე­ბაც - მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გარ­და­სახ­ვით, იმ­პულ­სუ­რო­ბით და გა­ნუ­ზო­მე­ლი ვნე­ბით, რომ­ლი­თაც ღი­მი­ლით და­დის ნორ­მა­სა და ფსი­ქო­ზურ გა­დახ­რებს შო­რის არ­სე­ბულ ზღვარ­ზე. ამ დად­გ­მა­საც და იმ პერ­სო­ნაჟ­საც, რო­მელ­საც ან­სა­ხი­ე­რებს, სწო­რედ ეს ხი­ფა­თი­ა­ნი სვლა სჭირ­დე­ბა. "ჯო­ჯო­ხე­თუ­რი კო­მე­დია - სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლის აღი­ა­რე­ბა" არც რო­მე­ლი­მე ევ­რო­პუ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი თე­ატ­რის წარ­მოდ­გე­ნაა და არც რო­მე­ლი­მე ცნო­ბი­ლი დრა­მა­ტურ­გის ნა­წარ­მო­ე­ბი, რო­მე­ლიც წი­ნას­წარ უნ­და გა­და­ი­კითხოთ. ტექ­ს­ტი მკვლელს ეკუთ­ვ­ნის, რომ­ლის ან­გა­რიშ­ზეც რამ­დე­ნი­მე მიც­ვა­ლე­ბუ­ლია, რამ­დე­ნი­მე ქა­ლის შეწყ­ვე­ტი­ლი სიმ­ღე­რა. მალ­კო­ვი­ჩი ავ­ს­ტ­რი­ე­ლი სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლის დღი­უ­რებს გა­ა­თა­მა­შებს, ცო­ტას წა­ი­კითხავს, ცო­ტას მიგ­ვახ­ვედ­რებს და ბევრს გა­ი­თა­მა­შებს იქი­დან, რაც ჯეკ უნ­ტერ­ვე­გერ­მა ცი­ხე­ში და­წე­რა.

ვი­ცი, რომ მხო­ლოდ ჯონ მალ­კო­ვი­ჩის სა­ნა­ხა­ვად მი­დი­ხართ, მაგ­რამ მე მა­ინც გა­გაფ­რ­თხი­ლებთ, რომ დღეს რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რის სცე­ნა­ზე დაგ­ხ­ვ­დე­ბათ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტი, რო­მე­ლიც ავ­ს­ტ­რი­ელ­მა რე­ჟი­სორ­მა მი­ხე­ილ შტურ­მინ­გერ­მა ჯონ მალ­კო­ვიჩ­თან ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. სა­ნა­ხევ­როდ - ოპე­რა, რომ­ლის წარ­მოდ­გე­ნის­თ­ვის ერ­თა­დერთ მსა­ხი­ობ მა­მა­კაცს პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბას ორი სოპ­რა­ნო და ვე­ნი­დან ჩა­მო­სუ­ლი ორ­კეს­ტ­რი გა­უ­წევს.

მალ­კო­ვი­ჩი დღეს სა­ღა­მოს სა­კუ­თა­რი ოს­ტა­ტო­ბის დიდ ნა­წილს გაგ­ვი­ზი­ა­რებს, რა­თა ვი­ვალ­დის, გლუ­კის, ჰა­იდ­ნის, მო­ცარ­ტის და ვე­ბე­რის მუ­სი­კის თან­ხ­ლე­ბით ავ­ს­ტ­რი­ე­ლი სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლის, ჯეკ უნ­ტერ­ვე­გე­რის ამ­ბა­ვი მოგ­ვიყ­ვეს, უფ­რო სწო­რად, თა­ვად გა­ნა­სა­ხი­ე­როს. რო­მე­ლი სა­ხე და თვი­სე­ბა უნ­და გე­უც­ნა­უ­როთ მალ­კო­ვი­ჩის­გან? ორ­სა­ხოვ­ნე­ბა, ფა­რი­სევ­ლო­ბა, მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლო­ბა, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა, სი­ძულ­ვი­ლი თუ სი­სას­ტი­კე? არც ერ­თი. იქ­ნებ ზღვარ­გა­და­სუ­ლი ნერ­ვუ­ლი აშ­ლი­ლო­ბა? არა. მი­სი მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი ამ ყვე­ლა­ფერს ვიც­ნობთ, მაგ­რამ ევ­რო­პუ­ლი კრი­ტი­კა გვატყო­ბი­ნებს, რომ ამ დად­გ­მა­ში მალ­კო­ვი­ჩი ამ ყვე­ლა­ფერს და ბევრ სხვა რა­მე­საც ერ­თ­ბა­შად გვიჩ­ვე­ნებს და თან ეს იქ­ნე­ბა არა მონ­ტა­ჟით მო­წო­დე­ბუ­ლი, არა­მედ, თე­ატ­რა­ლებს რომ უყ­ვართ ხოლ­მე თქმა - "ცოცხ­ლად". მხო­ლოდ აქ, დღეს, მხო­ლოდ ჩვენ­თ­ვის.

"ჯეკ უნ­ტერ­ვე­გე­რის გმი­რი დად­გ­მა­ში ხში­რად ადა­მი­ა­ნუ­რია, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ის მომ­წონს. უბ­რა­ლოდ, ცხოვ­რე­ბა­ში არა­ფე­რია ცალ­სა­ხა, მით უფ­რო, ადა­მი­ა­ნე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა, ადა­მი­ან­მა თა­ვი­სი ემო­ცი­უ­რო­ბით, მგრძნო­ბი­ა­რო­ბით მოგ­ხიბ­ლოს, მე­რე კი აუღელ­ვებ­ლად გაგ­გუ­დოს. მე­ო­რეს მხრივ, ის, რომ მე და თქვენ არ ვართ მკვლე­ლე­ბი და მის მსგავ­სად არ ვხო­ცავთ ქა­ლებს, სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს იმას, რომ კარ­გე­ბი ვართ და რომ ამას ვერ შევ­ძ­ლებთ ან პო­ტენ­ცი­უ­რი მკვლე­ლე­ბი არ ვართ. ადა­მი­ა­ნი არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი არ­სე­ბაა... არ­სე­ბობს ძა­ლი­ან დი­დი პრო­ცენ­ტი "წე­სი­ე­რი" ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა, რომ­ლებ­მაც იცი­ან, რომ რა­ი­მე მსგავსს თა­ვა­დაც სი­ა­მოვ­ნე­ბით ჩა­ი­დენ­დ­ნენ, მაგ­რამ შე­დე­გე­ბის გაძ­ლე­ბის უნა­რი არ აქვთ. ამი­ტო­მაც და­დი­ან ტრი­ლე­რე­ბის სა­ნა­ხა­ვად კი­ნო­ში და თუნ­დაც ასე­თი წარ­მოდ­გე­ნის სა­ყუ­რებ­ლად თე­ატ­რ­ში. ამ ფორ­მით სა­კუ­თა­რი ნე­გა­ტი­უ­რი ენერ­გი­ის­გან იც­ლე­ბი­ან," - ამ­ბობს ჯონ მალ­კო­ვი­ჩი იმას, რაც გუ­ლის სიღ­რ­მე­ში ალ­ბათ თი­თო­ე­ულ­მა ჩვენ­გან­მა მშვე­ნივ­რად...

ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი დად­გ­მის რე­ჟი­სო­რი მა­იკლ შტურ­მინ­გე­რი ვე­ნის მუ­სი­კის და სამ­სა­ხი­ო­ბო ხე­ლოვ­ნე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ეუფ­ლე­ბო­და რე­ჟი­სუ­რა­სა და დრა­მა­ტურ­გი­ის ხე­ლოვ­ნე­ბას. 1990 წლი­დან იღებს ფილ­მებს, დგამს თე­ატ­რა­ლურ წარ­მოდ­გე­ნებ­სა და ოპე­რებს. იგი მოღ­ვა­წე­ობ­და ცი­უ­რი­ხის ოპე­რის თე­ატ­რ­ში, ვე­ნის სა­ხელ­მ­წი­ფო ოპე­რა­ში, ვე­ნის სა­ხალ­ხო ოპე­რა­ში, კლა­გენ­ფურ­ტის სტად­თე­ატ­რ­ში, ასე­ვე გრა­ცის, კი­ოლ­ნის, ვის­ბა­დე­ნის, ვუ­პერ­ტა­ლის, გელ­ზენ­კირ­ხე­ნის და ინ­ს­ბ­რუ­კის ოპე­რის თე­ატ­რებ­ში. მიწ­ვე­უ­ლი იყო ვე­ნის თა­ნა­მედ­რო­ვე, ტო­რონ­ტოს, თეთ­რი ღა­მე­ე­ბის, სიდ­ნე­ის, ბრე­გენ­ცის, ზალ­ც­ბურ­გი­სა და სხვა ფეს­ტი­ვა­ლებ­ზე.

მო­ცარ­ტის შე­მოქ­მე­დე­ბამ დი­დი გავ­ლე­ნა იქო­ნია მის კა­რი­ე­რა­ზე. "მო­ტა­ცე­ბა სე­რა­ლი­დან" და "ასე იქ­ცე­ვა ყვე­ლა ქა­ლის" შემ­დეგ, მა­იკლ შტურ­მინ­გერ­მა 2006 წელს, კომ­პო­ზი­ტო­რის და­ბა­დე­ბი­დან 250 წლის­თა­ვის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­მარ­თულ ზალ­ც­ბურ­გის ფეს­ტი­ვალ­ზე დად­გა "სცი­პი­ო­ნის სიზ­მა­რი". 2007 წელს გრა­ცის ოპე­რის თე­ატ­რ­ში გახ­ლ­დათ "ტი­ტოს გულ­კე­თი­ლო­ბის (გულ­მოწყა­ლე­ბა)" დამ­დ­გ­მე­ლი რე­ჟი­სო­რი. 2009 წელს, მა­ეს­ტ­რო ვა­ლე­რი გერ­გი­ევ­თან ერ­თად, სანქტ-პე­ტერ­ბურ­გის სა­ხელ­გან­თ­ქ­მულ მა­რი­ნის თე­ატ­რ­ში დად­გა "იდო­მე­ნე­ო­სი", ამას მოჰ­ყ­ვა "არი­ად­ნა ნაქ­სოს­ზე" ისევ ვა­ლე­რი გერ­გი­ე­ვის მუ­სი­კა­ლუ­რი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბით.

2006 წელს, მო­ცარ­ტის შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბის შე­დე­გად, ვე­ნის თე­ატ­რ­ში და­იდ­გა ორი­გი­ნა­ლუ­რი ოპე­რა "მე მძულს მო­ცარ­ტი". ლიბ­რე­ტო ეკუთ­ვ­ნო­და თა­ვად მა­იკლს, მუ­სი­კის ავ­ტო­რი კი იყო ბერ­ნარდ ლან­გი, რო­მე­ლიც თა­ვი­სი თა­ო­ბის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე აღი­ა­რე­ბუ­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რია.

სა­ო­პე­რო წარ­მოდ­გე­ნებ­თან ერ­თად, შტურ­მინ­გე­რი რე­გუ­ლა­რუ­ლად დგამს დრა­მა­ტულ ნა­წარ­მო­ე­ბებს ვე­ნის სა­ხალ­ხო ოპე­რა­ში ("პერ გინ­ტი", "სამ­სა­ხუ­რი", "დარ­ჩე­ბი ჩემ გვერ­დით"). ასე­ვე დად­გა რამ­დე­ნი­მე ოპე­რე­ტა, მათ შო­რის "ღა­მუ­რა"(2008), ფრანც ველ­ზერ მოს­ტ­თან ერ­თად, ცი­უ­რი­ხის ოპე­რის თე­ატ­რ­ში და "სცარ­დას პრინ­ცე­სე­ბი", დი­რი­ჟორ შტე­ფან სოლ­ტეზ­ც­თან ერ­თად, ესე­ნის აალ­ტოს თე­ატ­რ­ში (2010).

ასე­თი გა­მოც­დი­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნი იმე­დი გვქონ­დეს, რომ თბი­ლი­სის თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის პირ­ვე­ლი სა­ღა­მო სა­ინ­ტე­რე­სო დის­კუ­სი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მა­ყუ­რე­ბელ­სა და კრი­ტი­კას.

აქ­ვე შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ფეს­ტი­ვა­ლის გან­რიგ­სა და მცი­რე რე­პორ­ტა­ჟებს პერ­მა­ნენ­ტუ­ლად წა­ი­კითხავთ "24 სა­ათ­ში". ფეს­ტი­ვა­ლის მი­მო­ხილ­ვას კი გა­ეც­ნო­ბით ყო­ველ WEEKEND-ში, რო­მე­ლიც ყო­ველ პა­რას­კევს გა­მო­დის.

სტატიის მისამართი: http://24saati.ge/index.php/category/culture/theatre/2011-09-14/19839.html

 

© 2024 All Rights Reserved